کتاب شیمی یازدهم سری میکرو طبقه بندی گاج

ویژگی‌های محصول
  • تخفیف اف اف (%): 17
  • تعداد صفحات: 528
  • قطع کتاب: رقعی
  • جنس جلد: شومیز
  • سال چاپ: 1400
  • انتشارات:
  • نویسنده/مترجم:
  • کد شناسایی: 848
بسته بندی با رعایت تمام پروتوکل های بهداشتی

17% ۱۸۰۰۰۰ تومان

مشاوره تلفنی
مقایسه کتاب
بسته بندی بهداشتی
ارسال سراسری

معرفی این کتاب

عبارت کلیدی

شیمی میکروطبقه بندی گاج

کتاب کمک درسی

دپارتمان

تحریریه اِف اِف

نویسنده

مصطفی خدامی

تعداد کلمات

939 کلمه

زمان مطالعه

10 دقیقه

 

مقدمه ایی بر کتاب شیمی میکروطبقه بندی گاج

کتاب شیمی یازدهم میکروطبقه بندی گاج است، کتاب شیمی یازدهم سری میکروطبقه‌بندی در آغاز به ارائه‌ی درس‌نامه‌های جامع می‌پردازد. مؤلفان در این کتاب تلاش کرده‌اند برای درک بهتر، تقسیم‌بندی ریزتری بر فصل‌ها انجام دهند که باعث ایجاد تفکری عمیق‌تر در دانش‌آموز شده و میزان یادگیری او را بالا می‌برد. همچنین این کتاب به ارائه‌ی تست ‌های جامع و ترکیبی پرداخته تا دانش‌آموز از میزان یادگیری خود و تسلط‌‌‌‌ش بر درس مطلع گردد. پاسخ‌های تشریحی این کتاب به‌گونه‌ای طراحی شده که داوطلب با بررسی آن مروری دوباره بر مباحث درسی خود خواهد داشت. این کتاب که توسط فروشگاه کتاب کمک درسی ما برای شما دانش آموزان محترم فراهم شده است.

موادها چند نوع هستند و چگونه به وجود می آیند؟

· مواد طبیعی و قسمتی در کتاب شیمی میکروطبقه بندی گاج:

موادی هستند که به طور مستقیم و بدون تغییر از کره ی زمین بدست می آیند. مانند نفت خام.

· ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﮕﻰ (ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ):

ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آنﻫﺎ را از ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﺳﺎزد. ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎ ﻛﻪ از ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﻓﺮاوري ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻴﻮان ﻳﻪﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎش آب ﻣﻴﺨﻮرى ﻳﻪ ﻣﺎدة ﻣﺼﻨﻮﻋﻴﻪ ﭼﻮن ﻋﻤﺮا ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻮى ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﺷﻪ! در ادامه شما شکل 1 کتاب کمک درسی را مشاهده خواهید کرد.

شکل 1 کتاب کمک درسی

ﻓﺮآوري چیست و منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر چیست؟

ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮادي ﻛﻪ از ﻛﺮة زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﻨﺪ، ﺧﺎم ﺑﻮده و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪاي ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﻘﺼﻮدي ﺧﺎ ﺑﺎﺷﺪ را ﻓﺮاوري ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. در کتاب کمک درسی این مطالب به کرات تکرار شده است.

1. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ:

ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎ از ﻧﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. آب، ﻫﻮا، ﺧﺎك و ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ، ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺎ را در ﺗﺄﻣﻴﻦ آن ﻳﺎري ﻣﻲدﻫﺪ. همچنین در این قسمت توصیه میکنیم که شکل 2 شیمی میکروطبقه بندی گاج مراجعه نمائید.

2. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ:

ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ آن ﻫﺎ را ﭘﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪن آنﻫﺎ، ﭼﻨﺎن آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺪارد. ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ را ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد، از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ و ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي آن ﺑﻮد ﻳﺎ ﺑﺪون آن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ اداﻣﻪ داد.

ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدرو، دوﭼﺮﺧﻪ و … اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻔﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از زﻣﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻴﻢ. ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﻣﺎدة ﺧﺎم ﻣﻮردﻧﻈﺮ، اﺻﻼﺣﺎت ﻳﺎ ﻫﻤﻮن ﻓﺮاوري اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻳﺎ ﺟﺴﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد.

نکته های مهم در مورد کتاب کمک درسی efef

ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ (اﺳﺘﺨﺮاج، ﭘﺎﻻﻳﺶ، ﻓﺮاوري و …) ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮد ﺟﺴﻢ و ﻣﺎدة ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل، ﻓﺮﺳﻮده و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه، ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ، دوﺑﺎره ﺑﻪ داﻣﺎن ﻃﺒﻴﻌﺖ! ﺑﺎزﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.

روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻰ در ﻳه دوره و پروتون های هسته ایی

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻳﻚ دوره (ﺗﻨﺎوب) از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ، ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. در ﻫﺮ ﺗﻨﺎوب،ﺗﻌﺪاد ﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ، ﺟﺎذﺑﺔ اﻟﻜﺘﺮوﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺴﺘﻪ و اﻟﻜﺘﺮون ﻫﺎي ﻻﻳﺔ ﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﻗﻮيﺗﺮي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. فروشگاه کتاب کمک درسی اِف اِف کتاب شیمی میکروطبقه بندی گاج را به شما عرضه میکند.

ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻰ و تشابه آرایش الکترونی!

در ﻛﺘﺎب درﺳﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ دورة ﺳﻮم ﺟﺪول دوره اي ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺧﺐ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮاغ ﻧﻜﺎﺗﺶ!

١  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار روﺑﻪرو، در ﻳﻚ دوره، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺮوه اول

(ﻓﻠﺰﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ) و ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻲ از ﮔﺎزﻫﺎي ﻧﺠﻴﺐ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺮوه ﻫﻔﺪﻫﻢ (ﻫﺎﻟﻮ نﻫﺎ) اﺳﺖ.

٢ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﺎﺑﻪ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻻﻳﺔ ﺮﻓﻴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﻚ ﮔﺮوه، ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد در ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻨﻈﻢ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﻳﻚ دوره، روﻧﺪﻫﺎي وﻳ هاي را در ﻣﻴﺎن ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ داراي ﻳﻚ روﻧﺪ ﺗﻨﺎوﺑﻲ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ در ﻫﺮ ﺗﻨﺎوب ﻳﺎ دوره، از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ، روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﻫﻲ! ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد.

شکل 2 شیمی میکروطبقه بندی گاج

ﻓﻠﺰﻫﺎ چگونه هستند و چند نوع واکنش شیمیایی دارند؟

١ ﻓﻠﺰﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آراﻳﺶ ﭘﺎﻳﺪار ﮔﺎز ﻧﺠﻴﺐ، ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻟﻜﺘﺮون از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻳﻚ ﻓﻠﺰ راﺣﺖﺗﺮ اﻟﻜﺘﺮون (ﻫﺎي) ﻻﻳﺔ ﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ، وا ﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ زﺑﻮن ﺳﺎدهﺗﺮ وا ﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﻳﻚ ﻓﻠﺰ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ آن ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن اﻟﻜﺘﺮون ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد.

٢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻓﻠﺰﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن اﻟﻜﺘﺮون ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و وا ﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. در واﻗﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ در ﻳﻚ ﻓﻠﺰ، ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻜﺘﺮون (ﻫﺎي) ﻻﻳﺔ ﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و راﺣﺖﺗﺮ ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وا ﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﻓﻠﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.  فروشگاه کتاب کمک درسی اِف اِف بهترین فروشگاه کتاب در این زمینه.

٣ ﺑﻪ ﻓﻠﺰﻫﺎي ﮔﺮوه اول و دوم ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻠﺰﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻛﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. در ﮔﺮوه ﻓﻠﺰﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻛﻲ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻓﻠﺰ، اﻟﻜﺘﺮون ﻻﻳﺔ ﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد را راﺣﺖﺗﺮ از دﺳﺖ داده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وا ﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. efef.ir

واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺮوه اول (ﻓﻠﺰﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ): Li < Na < K < Rb < Cs < Fr

وا ﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺮوه دوم (ﻓﻠﺰﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﺧﺎﻛﻲ): Be < Mg < Ca < Sr < Ba < Ra

امیدواریم که از این مطلب شیمی میکروطبقه بندی گاج لذت برده باشید و آنچه که میخواستید را نتیجه گیری کرده باشید.

ویژگی های کتاب

وزن 176 g
تخفیف اف اف (%)

17

تعداد صفحات

528

قطع کتاب

رقعی

جنس جلد

شومیز

سال چاپ

1400

انتشارات

نویسنده/مترجم

کد شناسایی

848

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب شیمی یازدهم سری میکرو طبقه بندی گاج”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.