سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

Search
تنظیمات جستجو
فیلتر برندها
اخوان
اسفندیار
افق
الگو
اندیشمند
باستان
بنی هاشم
پویش
تخته سیاه
جویا مجد
خط سفید
خوشخوان
خیلی سبز
دریافت
دکتر شاکری
دلیل ما
راه اندیشه
رزمندگان
زیر ذره بین
سایر انتشارات
سفیر خرد
علامه حلی
فار
فارابی
فاطمی
فاگو
قدیانی
قلم چی
کاگو ( گسترش علوم )
کامل طلایی
کاهه
کلاغ سپید
گاج
گامی تا فرزانگان
گل واژه
مبتکران
مرآت
مشاوران آموزش
منتشران
مهر و ماه
مهندس فتحی
ناشر
نانو
نو آور
نوروزی
واله
66967070021

با اف اف تماس بگیرید

16%

کتاب زیست شناسی جامع کنکور تجربی جلد 1 میکرو طبقه بندی گاج

برند گاج شناسه محصول : 3113 دسته :
کلیه سفارشات در اف اف با رعایت تمامی پروتوکل های بهداشتی دوره کرونا بسته بندی و آماده ارسال میگردند.

۲۵۱۱۶۰ تومان

در انبار اف اف موجود نیست ( امکان تغییر در سفارش)

نقد و بررسی اجمالی

عبارت کلیدی

زیست شناسی میکروطبقه بندی گاج

نویسنده

مصطفی خدامی

تعداد کلمات

1197 کلمه

مدت زمان مطالعه

11 دقیقه

دپارتمان

تحریریه efef

مقدمه ایی بر کتاب زیست شناسی میکروطبقه بندی گاج

کتاب پیش رو زیست شناسی میکرو طبقه بندی گاج است، که این کتاب شامل سه قسمت درس ‌نامه‌، تست و پاسخ‌نامه است. چینش مطالب به این صورت بوده که نخست، درس‌نامه‌ی هر گفتار و پس‌از آن سؤالات آن بخش بیان شده است. پس از پایان همه‌ی درس‌نامه‌ها و تست‌ها، پاسخ‌نامه‌ی تشریحی قرار دارد. در این کتاب علاوه بر متن اصلی درس‌نامه، قسمت‌هایی با عنوان «یادآوری» و «نکته» ارائه شده تا به‌این‌ترتیب هیچ مطلبی از قلم نیفتد. در این کتاب تعداد زیادی شکل اعم از اشکال داخل و خارج کتاب ارائه شده است. نوشته ایی که میبینید بخشی از آنچه که می خواهید از کتاب “زیست شناسی یازدهم تجربی سری میکرو طبقه بندی” را برای شما عزیزان فراهم کرده است. با مراجعه به سایت efef.ir ، فروشگاه کتاب های کمک درسی اِف اِف، میتوانید از سایر کتاب های ما هم دیدن نمایید. همچنین در شکل 1 کتاب کمک درسی شما میتوانید تصویری را مشاهده نمائید.

یاخته‌های عصبی چه چیزی هستن و در کدام کتاب کمک درسی وجود دارند؟

ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ، ﺑﺎ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ. در ﻋﻠﻮم ﻫﺸﺘﻢ ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ، ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮرون ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ، ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﭘﺲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ، دو ﻧﻮع ﻳﺎﺧﺘﻪ وﺟﻮد دارد:

١ـ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، ﻛﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

٢ـ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن (ﻧﻮروﮔﻠﻴﺎﻫﺎ)، ﻛﻪ ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

شکل 1 کتاب کمک درسی

نورون ها چه ساختاری دارند و از چند نوع تشکیل شده است؟

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮرون ﻫﺎ | بخش هایی از کتاب زیست شناسی میکروطبقه بندی گاج

ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ (ﻧﻮرونﻫﺎ) و ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻧﻮرون، از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

1. ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪاي:

ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪاي، رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻧﺪرﻳﺖ (دارﻳﻨﻪ) و آﻛﺴﻮن (آﺳﻪ) ﻧﺎم دارﻧﺪ. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ، ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺪاﻣﻚﻫﺎي ﻧﻮرون را دارد و ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ اﺳﺖ.

  • ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪاي در ﻫﺮ ﻧﻮرون، ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲدﻫﺪ.
  • اﻏﻠﺐ اﻧﺪاﻣﻚﻫﺎي ﻧﻮرون، در ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﺪاﻣﻚﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺴﺘﻪ و ﺷﺒﻜﺔ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻲ، ﻓﻘﻂ در ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪاي دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻧﻮرون ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎﻧﺔ آﻛﺴﻮن، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري وﺟﻮد دارد.
  •  ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ، دو ﻧﻮع رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ: ١- دﻧﺪرﻳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎم را وارد ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﻣﻲﻛﻨﺪ و ٢- آﻛﺴﻮن ﻛﻪ ﭘﻴﺎم را از ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ
  •  ﭘﺲ در واﻗﻊ، ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪ اى ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻰ ﺳﻮﺧﺖو ﺳﺎز ﻳﺎﺧﺘﻪ رو ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻰده. ﻳﻜﻰ از اﻋﻤﺎل ﺳﻮﺧﺖو ﺳﺎزى ﻛﻪ ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪ اى اﻧﺠﺎم ﻣﻰده، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻗﻞ ﻋﺼﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺧﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻔﺘﺎر راﺟﻊ ﺑﻬﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
  •  ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ را از دﻧﺪرﻳﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ، در ﻣﺤﻞ ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ، ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ را از ﭘﺎﻳﺎﻧﺔ آﻛﺴﻮن ﻳﻚ ﻧﻮرون دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ.

2. دﻧﺪرﻳﺖﻫﺎ:

رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ را درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي وارد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

3. آﻛﺴﻮنﻫﺎ:

رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ را از ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. در اﻧﺘﻬﺎي آﻛﺴﻮن، ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ، ﭘﺎﻳﺎﻧﺔ آﻛﺴﻮﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﺔ آﻛﺴﻮن، ﻧﻮرون ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎﺧﺘﺔ دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ از ﻧﻮرون ﺑﻪ ﻳﺎﺧﺘﺔ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

  • اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ از ﻳﻚ ﻧﻮرون ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎﺧﺘﺔ دﻳﮕﺮ، ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﺔ آﻛﺴﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. وﻟﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻮرون ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ را از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺣﺘﻲ آﻛﺴﻮن ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺎم را از ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻳﺎ در ﻣﺤﻞ ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ از ﻳﻚ ﻳﺎﺧﺘﺔ ﻋﺼﺒﻲ دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ.
  • ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ در ﻧﻮرون، ﻫﻤﻮاره ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﺔ آﻛﺴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. همچنین در کتاب کمک درسی های ما میتوانید مطالب دیگری نیز مطالعه نمائید.

در کتاب زیست شناسی میکروطبقه بندی گاج شما مطالب دیگری نیز مشاهده خواهید کرد.

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮرون ﻫﺎ چگونه است و دارای چند عملکرد است؟

ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، داراي ﺳﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ:

١ـ ﺗﺤﺮﻳک ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻰ: ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺮك ﻫﺎ، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

 ﺗﺤﺮﻳﻚﭘﺬﻳﺮي ﻓﻘﻂ وﻳژﮔﻲ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺑﻌﻀﻲ از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺜﻼ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎدي ﻗﻠﺐ، ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚﭘﺬﻳﺮي دارﻧﺪ. ﻋﻼوهﺑﺮ اﻳﻦ، در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاﻋﻲ از ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎي ﺣﺴﻲ آﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻳﺎﺧﺘﺔ ﻋﺼﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨد.

٢ـ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻰ: ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ، در ﻃﻮل ﻧﻮرونﻫﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﺔ آﻛﺴﻮن ﻣﻲرود.

٣ـ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻰ: در ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﺔ آﻛﺴﻮن، ﻧﻮرون ﺑﺎ ﻳﺎﺧﺘﺔ دﻳﮕﺮي ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﺎﺧﺘﺔ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ، در ﻃﻮل ﻳﻚ ﻧﻮرون اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ از ﻳﻚ ﻧﻮرون ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎﺧﺘﺔ دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻳﺎﺧﺘﺔ درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪة ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻧﻮرون دﻳﮕﺮ، ﻳﻚ ﻳﺎﺧﺘﺔ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻳﺎ ﻳﻚ ﻳﺎﺧﺘﺔ ﻏﺪه ﺑﺎﺷﺪ. کتاب کمک درسی در این زمینه به شما کمک شایانی میکند.

در ادامه شما شکل 2 زیست شناسی میکروطبقه بندی گاج را در این مطلب efef مشاهده میکنید.

شکل 2 زیست شناسی میکروطبقه بندی گاج

ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن (ﻧﻮروﮔﻠﻴﺎ) چیست  و فعالیتش در بدن چیست؟

اﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎى ﻋﺼﺒﻰ ﻣﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎى ﺑﺪن رو ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻰﻛﻨﻦ و ﻳﻪﺟﻮرى ﻣﻴﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪة ﻛﻞ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻦ. اﻣﺎ ﺧﻮدﺷﻮن ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﻧﻦ ﻛﺎراﺷﻮن رو اﻧﺠﺎم ﺑﺪن و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن دارن! ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ، ﺑﻪﺟﺰ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﺼﺒﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن (ﻧﻮروﮔﻠﻴﺎ) ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻧﻮروﮔﻠﻴﺎﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮرونﻫﺎﺳﺖ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام، و ﻴﻔﺔ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. کتاب کمک درسی و دیگر مطالب مورد نیاز را در سایت ما مشاهده نمائید.

ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن، وضایف ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ:

١ـ اﻳﺠﺎد دارﺑﺴﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻰ: ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﻧﻮرونﻫﺎ در ﺟﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻧﻮروﮔﻠﻴﺎﻫﺎ، دارﺑﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻗﺮارﮔﻴﺮي آنﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ. در واﻗﻊ، اﻳﻦ دارﺑﺴﺖ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﻧﻮرون را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ.این مطلب در تعدادی از کتاب کمک درسی های ما قابل مشاهده میباشد.

٢ـ دﻓﺎع از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريزا١

٣ـ ﺣﻔﻆ ﻫﻢاﻳﺴﺘﺎﻳﻰ ﻣﺎﻳﻊ اﻃﺮاف ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻰ: در اداﻣﺔ ﻓﺼﻞ ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮرونﻫﺎ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻮنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درون ﻳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻴﺮون ﻳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻫﺎ در ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﻦﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد.

همچنین شما مطالب بسیار دیگری را در کتاب زیست شناسی میکروطبقه بندی گاج خواهید خواند. برای خرید این کتاب میتوانید به سایت اف اف مراجعه نمائید.

برچسب:
مشخصات کلی
ویژگی های نشر و طبقه بندی
نویسنده

سال چاپ

1400

ویژگی های فیزیکی
قطع کتاب

رحلی

جنس جلد

شومیز

تعداد صفحات

960

وزن 1995 g
نظرات کاربران

لطفا پیش از ارسال نظر، قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی ارسال کنید؛ بدون تعصب به انتشارات خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب زیست شناسی جامع کنکور تجربی جلد 1 میکرو طبقه بندی گاج”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهها0

  • جدیدترین
  • مفیدترین
  • دیدگاه خریداران

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

افزودن به سبد خرید
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول